Задужбине, фондови и фондације
 

Правни основ


На основу чл. 21. став 2, чл. 23, чл. 36. став 2. и чл. 49. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (Сл. Лист АПВ бр. 37/2014 и 54/2014 др. одлука), чл. 12, 52, 68. и 71. Закона о задужбинама и фондацијама (Службени гласник РС, бр. 88/2010 и 99/2011 др. закон) и члан 44. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (Сл. гласник РС, број 99/2009 и 67/2012 одлука УС) тачка


1) одобрава оснивање задужбина, фондација и фондова на територији АП Војводине и све промене које се јављају у току њиховог рада;

2) води регистар задужбина, фондација и фондова који се оснивају на територији АП Војводине.

 

Где и како


Поступак рада за издавање потврда задужбинама, фондацијама и фондовима је описан на сајту Секретаријата у одељку Задужбине, фондације и фондови.

 
Просечан рок за издавање решења од дана пријема захтева у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је 7 дана.
Извештај о услугама