Просторни планови
 

Правни основ


На основу члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Сл.лист АПВ'', број 37/2014 и 54/2014 - др. одлука), члана 46. став 4. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, број 72/09, 81/09 исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 42. став 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (Сл. гласник РС, број 99/09 и 67/2012 - одлука УС), тачке:
 

  11) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе са територије АП Војводине;
    12) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину;

 

Где и како


Документацију израђују заводи за заштиту споменика културе са територије АП Војводине:

 

  Покрајински завод за заштиту споменика културе,
Штросмајерова 22, 21131 Петроварадин
тел. 021/431 211
преузимање захтева

  Међуопштински завод за заштиту споменика културе
Трг слободе 1/3, 24000 Суботица
тел. 024/557 - 606
преузимање захтева

    Завод за заштиту споменика културе
Трг Светог Димитрија 10, 22000 Сремска Митровица
тел. 022/612 708
преузимање захтева

    Завод за заштиту споменика културе
Жарка Зрењанина 17/1, 26000 Панчево
Тел. 013/351 472
преузимање захтева

    Завод за заштиту споменика културе
Пупинова 14, 23000 Зрењанин
тел. 023/564 -366, 062/1150-217
преузимање захтева

   Завод за заштиту споменика културе
  Булевар Михајла Пупина 22/1 Нови Сад
  тел. 021/557-061, 557-060
  преузимање захтева

 
Рок за издавање решења је 30 дана од дана пријема у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Просечан рок за поступање Секретаријата по захтеву је 15 дана.

   

Извештај о услугама