Издавање решења којим се дозвољава изношење предмета у иностранство

 

 Правни основ


На основу члана 80. став 2. Закона о културним добрима (Сл. гласник РС, број 71/94), Одлуке о утврђивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа ( Сл. гласник РС број 32/15 и 109/15), чланова 21, 23. и 49. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", број: 40/12 пречишћен текст), и члана 42. тачка 15. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/09 и 67/12 Одлука УС), тачка
 

  15)  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама издаје одобрење за изношење добара која уживају претходну заштиту у иностранство.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

      1. Попуњен захтев за издавање решења
      2. Фотокопија прве стране пасоша за подносиоце који лично извозе предмет из земље или фотокопија личне карте
      3. Стручно мишљење установе овлашћене за његово издавање


    ► Покрајински завод за заштиту споменика културе,
          Штросмајерова 22, 21131 Петроварадин
          тел. 021/431 211
   ► Међуопштински завод за заштиту споменика културе,
         Трг слободе 1/3, 24000 Суботица
         тел. 024/557 - 606
     ► Завод за заштиту споменика културе,
         Трг Светог Димитрија 10, 22000 Сремска Митровица
         тел. 022/612 708
     ► Завод за заштиту споменика култура
        Жарка Зрењанина 17/1, 26000 Панчево
        Тел. 013/351 472
     ► Завод за заштиту споменика културе
        Пупинова 14, 23000 Зрењанин
        тел. 023/564 -366

 

 

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА

Попуњени захтеви са пратећом документацијом подносе се на Писарници покрајинских органа у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад (поред Службеног улаза), радним даном од 8 до 15 часова.

Непотпуна документација неће бити узета у разматрање.

Рок за издавање решења је 30 дана од дана пријема у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Просечан рок за поступање Секретаријата по захтеву је 7 дана.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ

По завршетку поступка странка ће бити обавештена о дану преузимања решења.
Решења се странкама достављају поштом или се могу преузети лично у Секретаријату .

 

Захтев за издавање дозволе за изношење предмета у иностранство

   
Извештај о услугама