Издавање дозвола страним држављанима за коришћење архивске грађе и филмоване архивске грађе
 

Правни основ


На основу члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Сл.лист АПВ'', број 37/2014 и 54/2014 - др. одлука), члана 95. Закона о културним добрима (Сл. гласник РС, број 71/94, 52/2011 - др. закон и 99/2011 - др. закон) и члана 42. став 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (сл. гласник РС, број 99/09 и 67/2012 - одлука УС), тачка:

 

  8) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама издаје дозволе страним држављанима за коришћење архивске грађе и филмоване архивске грађе.

 

Где и како


Дозволе за коришћење архивске грађе се издају по претходно прибављеном мишљењу установе заштите чија се грађа користи.
Рок за издавање решења је 30 дана од дана пријема у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Просечан рок за поступање Секретаријата по захтеву је 10 дана.

 
 Мрежа архива
   
Захтев за издавање дозволе страним држављанима за коришћење архивске грађе
   
Извештај о услугама