ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 
2016. година
 

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015)

   

Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину

   

Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

   

Финансијски план за 2016. годину, октобар 2016.

   

Финансијски план за 2016. годину, јануар 2016.

   

Јануар - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета

   

Фебруар - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета

   

Март - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета

   
Април - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета
   
Мај - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета
   
Јун - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета
   
Јул - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета
   
Август - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета
   
Септембар - Извештаји о извршеним исплатама са рачуна извршења покрајинског буџета
   
2015. година
   

Финансијски план за 2015. годину, октобар 2015.

 

 

Финансијски план за 2015. годину, јул 2015.

 

 

Финансијски план за 2015. годину, јануар 2015.

 

 

Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2015. до 31.12.2015. године (Образац 5)

 

 

Извештај о извршењу финансијског плана за 2015. годину

 

 

Реализација планираних расхода који имају капитални карактер у периоду од 01.01 - 31.12.2015. године

   

Рекапитулација основних средстава по контима за период 01.01.2015. - 31.12.2015.

 

Сви извештаји о ревизији финансијских извештаја се налазе на сајту Државне ревизорске институције

 

У 2015. години Секретаријат није добио средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита или других извора финансирања.