ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 
2018. година
 

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016)

   

Финансијски план за 2018. годину, септембар 2018.

   

Финансијски план за 2018. годину, јун 2018.

   

Финансијски план за 2018. годину, април 2018.

   
 
 
 

Финансијски план за 2017. годину

 

Финансијски план за 2016. годину

 

Финансијски план за 2015. годину