ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

 

Издавачка делатност у области културе и уметности у Аутономној Покрајини Војводини остварује се, поред српског језика, и на језицима 14 националних мањина и етничких заједница Војводине: мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, немачком, чешком, словеначком, македонском, бугарском и ромском језику, ашкалијском и буњевачком говору. Развијена је и издавачка делатност коју остварују организације особа са хендикепом.

Matični apostol iz 13. veka
Бечкеречки типик, српска црквена рукописна књига из прве половине 14. века, једна од најстаријих на тлу Војводине, чува се у Библиотеци Матице српске у Новом Саду.
Прве књиге на реформисаном Вуковом српском језику: Нови завет у преводу Вука Караџића и Ђачки растанак Бранка Радичевића, објављене су 1848. године.

Хуситска Библија најстарији је превод Библије на мађарском језику, чији се сачувани преписи налазе у три кодекса: Бечком, Минхенском и породице Апор и чије су превођење започели фрањевци Pécsi Tamás и Újlaki Bálint на простору данашње Војводине, у Сремској Каменици, око 1430. године а рад завршили у Молдавији између 1436. и 1439. године.

Privilegije Marije Terezije, prepis iz 1774. godine, Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu

Russkiй soloveй / Русински славуј, збирка русинских народних песама, од којих је више од трећине из Руског Крстура и Куцуре и које је сабрао и издао 1890. године Михаил Андрејевич Врабељ, прва је књига на русинском језику.

 

Kona vavas ando foro / Долазећи са вашара, антологија народне поезије војвођанских Рома, коју је приредио Трифун Димић и која је објављена 1979. године, прва је књига на ромском језику у Војводини.

Преко издавачке делатности у Војводини негује се обиље културних различитости уметничког израза и културне аутохтоности, али и културни идентитет сваке поједине националне заједнице у Војводини, затим подстиче прожимање култура, негује вишејезичност, мултикултуралност Војводине и уважава околност да националне културе, било да су оне у мањинском, било у већинском положају, овде живе заједно.

Покрајински секретаријат за културу, путем конкурса, суфинансира објављивање књига и часописа у области културе и уметности на српском језику и на језицима националних мањина и етничких заједница Војводине, превођење значајних дела за културу и уметност, као и издавање капиталних и других вредних дела из области уметности и културе на српском језику и на језицима националних заједница које живе у Покрајини, полазећи од чињенице да издавачка делатност има стратешки и виталан значај за очување и развој културе сваке поједине националне заједнице у Војводини, а истовремено доприноси и обогаћивању и развијању мултикултуралности у Војводини.

 

ИЗДАВАЧИ НА ЈЕЗИЦИМА КОЈИ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ У ВОЈВОДИНИ

 

o     Издавачи на српском језику

 
Прва српска штампарија у Војводини

Први покушај да се оснује српска штампарија у Војводини јавља се 1790. године када Емануило Јанковић доноси из Немачке у Нови Сад ћирилска слова и тражи дозволу за отварање штампарије. Али, дозвола за отварање штампарије тешко се могла добити. У међувремену је умро Емануило Јанковић, те је ову прву штампарију у Новом Саду могао отворити крајем 1792. године његов брат Јован. Јанковићева штампарија прва је српска штампарија не само у Новом Саду него уопште на простору данашње Војводине.
 

Агенција Мир
Булевар Михаила Пупина 20
21000 Нови Сад
тел: 021/557-029
e-mail: agencijamir@neobee.net

 

Бонарт
Хиландарска 66
Нова Пазова
тел: 022/333-160, 022/333-308
e
-mail:
bonart@ptt.yu

 

3Д+
Вере Радишић 21
Нови Сад
e-mail: anans@ptt.yu

anka.sreckovic@sbb.co.yu  

 

Академска књига
Пашићева 6
21000 Нови Сад
тел: 021/47-24-924, 6571-610
e
-mail:
akademskaknjiga@neobee.net

www.akademskaknjiga.com

 

Дневник – новине и часописи
Булевар ослобођења 81
21 000 Нови Сад
тел: 021/6613-208

e
-mail:
dnevnikknjige@neobee.net

www.dnevnik.co.yu

 

Футура публикације
Стевана Мусића 24
21000 Нови Сад

tel: 021/450-023

 

Издавачка књижарница
Зорана Стојановића
Трг Марије Трандафил 5
21000 Нови Сад
тел: 021/6624-800, 623-853
email: ikzs@eunet.yu

www.ikzs.com

 

Киша
Шафарикова 24
21000 Нови Сад
тел: 064/346-33-85
e-mail: kisa1964@eunet.yu
www.kisa.co.yu

 

Књижарска задруга
"Љубитељи књиге"
Балзакова 1
Нови Сад
тел: 021/47-21-828, 47-21-829
e
-mail:
info@ljubiteljiknjige.co.yu  

 
Мала велика књига
Игњата Павласа 4
(бивша Жарка Зрењанина)
21000 Нови Сад
тел: 021/522-935, 4721 388

e-mail:
office@ibbook.co.yu  
 

Маркетпринт
П.фах 20
21102 Нови Сад
тел: 021/6332-220; 6333-297
email: striptka@neobee.net

www.stripoteka.co.yu  

 

Mediterran Publishing

Николе Пашића 24
21000 Нови Сад
тел: 021/472-3820

email: mediterran@neobee.net

www.mediterran.co.yu  

 

МК Панониа
Ћирила и Методија 102
21000 Нови Сад
тел: 021/504-310
e-mail:
mkpanon@eunet.yu

www.panonia.co.yu

 

Orpheus

Илије Огњановића 3
21000 Нови Сад
тел: 021/458-568, 458-528
e
-mail:
orpheus@neobee.net

 

Platoneum

Матице Српске 1
21000 Нови Сад
тел: 021/451-134, 063/538-715

e-mail: dvujicic2002@yahoo.com

www.platoneum.co.yu  

 

Прометеј - Нови Сад
Трг Марије Трандафил 11
21000 Нови Сад
тел: 021/6616-018, 451-577
e-mail:
prometej@eunet.yu

www.prometej.co.yu  

 

Psihopolis institut

Матице српске 14
21000 Нови Сад
тел: 021/473-6664, 473-6665

e-mail: psihopolis@nscable.net

www.psihopolis.edu.yu

 

Ружно паче
Булевар Ослобођења 26
21000 Нови Сад
тел: 021/533-044
e-mail:
ruznop@gmail.com

www.ruznopace.co.yu

 

Соларис
Сутјеска 2
21000 Нови Сад
тел: 021/6624-387
e-mail:
knjigaso@eunet.yu
 

 

Stylos art

Јеврејска 28
21000 Нови Сад
тел: 021/451-367, 011/3346-708

e-mail: izdavastvo@stylos.co.yu

www.stylos.co.yu

 

Тиски цвет
Лазе Телечког 6
21000 Нови Сад
тел: 021/526-545
e-mail:
matics@eunet.yu

 

ВЕГА медиа
Булевар Михајла Пупина 11
21000 Нови Сад
тел: 021/47-20-452
e-mail:
redakcija@vegamedia.rs

www.vegamedia.co.yu  

 

Змај
Толстојева 24
21000 Нови Сад
тел: 021/541-716, 541-720
e-mail:
itpzmaj@eunet.yu

 

Мали Немо
Јадранска 17
26000 Панчево
тел: 013/370-313, 370-862
e-mail:
malinemo@ptt.yu , office@malinemo.co.yu

www.malinemo.co.yu

 
Алфаграф
Рељковићева 20
21000 Петроварадин
тел: 021/321-068
 
Футура
Петроварадин
тел: 021/431-602
 

Српска књига
Павловачка 27
22400 Рума
тел: 022/422-196, 429-746
e-mail:
sinisha@grafampromet.co.yu
  

 

Publikum - Sombor

Читаоничка 3
Сомбор
тел: 025/36-796

www.sombor.org.yu/publikum  

 

Каирос
Белило 29
21205 Сремски Карловци
тел: 021/882-202, 882-822
e-mail:
kairos@eunet.yu 

 

Књижевна општина Вршац
Стеријина 34
26300 Вршац
тел: 013/839-773
e-mail:
kovs@hemo.net

 

Агора
Коче Коларова 12а
23210 Зрењанин
тел: 023/526-738
e-mail:
agora@ptt.yu , agora@neobee.net

www.agora-books.co.yu  

 

IP Adresa

Фрушкогорска 37
21000 Нови Сад
тел: 454-048
e-mail: mar@eunet.yu

 

Издавачки центар Матице српске
Матице српске 1
21000 Нови Сад
тел: 021/528-901
e-mail:
bjurusin@maticasrpska.org.yu

 
 

Издавачи на мађарском језику

 

Прва мађарска штампарија у Војводини

Прва мађарска штампарија на простору данашње Војводине основана је 1844. године када квалификовани штампар Карло Биттерманн, на основу царско – краљевске привилегије, отвара своју штампарију у Суботици. Отада па за више од пола столећа Суботица ће играти знатну улогу у културном животу Мађара у Војводини, а
 Bittermannova штампарија штампаће леп број књига, затим листова и часописа на мађарском језику.

 

Издавачки завод ФорумForum-Könyvkiadó Intézet

Војводе Мишића бр.1
Нови Сад
Тел. 021/ 457 - 216
e-mail: direktor@forumliber.rs

www.forumliber.rs

 

Објављује оригиналне белетристичке и научне радове на мађарском језику као и преводе српске литератре на мађарски језик.
Издавач је и часописа за књижевност Hid и часописа за друштвена питања Letunk.

 

DOO Magyar Szó Kft

Magyar Szó Kft – D.O.O.

за новинску издавачку делатност,
Војводе Мишића 1
Нови Сад
тел: 021/457-700 и 021/457-207
e-mail: igazgato@magyarszo.com

www.magyarszo.rs

 

Удружење грађана zEtnazEtna Polgárok Egyesülete, Zenta

Е.Кардеља 19/10
Сента
тел: 024/817771
e-mail: office@zetna.rs                 

www.zetna.org                            

 
 

Издавачи на словачком језику

 

Новинско – издавачка установа

Hlas l'udu

Нови Сад
Булевар ослобођења 81/В
тел: 021/47 20 844 и 021/ 4720 840
e-mail: hlasludu@eunet.yu

www.hlasludu.com

 

Словачки издавачки центар Д.О.О. Бачки Петровац
XIV ВУСБ бр.4-6
тел. 021/780-144 и 021/780-291
e
-mail: svcentrum@stcable.co.yu

 

Објављује књиге и часописе на словачком језику, углавном поезију и прозу словачких аутора у Југославији као и часописе за књижевност и уметност Нови живот.

 
Издавачи на румунском језику

 

Новинско – издавачка установа Libertatea

NIU Libertatea,

Панчево
Жарка Зрењанина бр.7
тел: 013/353-401 и 013/353-351

e-mail: libertatea@panet.co.yu

www.libertatea.co.yu

 
Објављује књиге на румунском језику, часопис Lumina, и колекцију Lumina.

Књижевно – уметничко друштво Tibiscus,

Уздин
Тодора Владимиреску бр.176 б
тел: 013/673-856 и 013/673-262

e-mail: tibiskusuzdin@yahoo.com

www.zkvojvodina.org.yu

 

Објављује књиге на румунском језику.

 

Издавачи на русинском језику

 

Gramatika bačvanьskosrimskeй bešedi / Граматика бачко – сремског говора Хавријила Костељника прва је књига на русинском књижевном језику која је објављена на простору данашње Војводине, у Сремским Карловцима 1923. године.

 

Новинско – издавачка установа Руске слово
Нови Сад
Булевар ослобођења 81/VII
тел: 6613 – 697
e-mail:
ruske@eunet.yu

www.ruskeslovo.com

 

Објављује књиге на русинском језику, као и часопис за културу и уметност Švetlosc.

Друштво за русински језик, књижевност и културу
Нови Сад
Војводе Путника бр.2
тел: 021/47 54 128 и 064/19 75 281
e
-mail: zkvnevladine@nscable.net ,

papugai@eunet.yu

www.druztvo.netfirms.com

 

 

Издавачи на хрватском језику

 

Новинско – издавачка установа Хрватска ријеч
Суботица,
Трг цара Јована Ненада 15/II
тел. 024/55 33 55 и 024/55 15 78
e-
mail: hr.direktor@tippnet.rs

www.hrvatskarijec.rs

 

Објављује књиге на хрватском језику.

 

Прва немачка штампарија у Војводини

 

Прва немачка штампарија на простору данашње Војводине основана је 1847. године у Великом Бечкереку, данашњем Зрењанину. Штампар Franja Pavle Pleitz, на основу царске привилегије, отворио је своју штампарију у седишту тадашње Торонталске жупаније. Као предузетан послован човек, он је издавањем листова, часописа, календара и разних других едиција, прво на немачком а затим и на српском и мађарском језику, током времена толико проширио и унапредио своју штампарију, тако да је она више деценија била једна од највећих у целоме Банату.

 

Издавачи буњевачке националне заједнице

 

НИУ Буњевачки информативни центар, Суботица
Трг Цара Јована Ненада 15/1,
тел:024/523-505
e-
mail: bic@tippnet.rs

 
 

Издавачи ромске националне заједнице

 

Новинско – издавачка установа Them  

 

Издавачи особа са хендикепом

 

Издавачи за слепе

 

Савез слепих Војводине

Делатност Савеза слепих Војводине обухвата издавачку делатност у звучној и Брајевој техници и рад специјалне библиотеке за слепе «Мр Омер Маринков». Брајеве и звучне књиге не могу се купити на тржишту и Савез слепих Војводине је једино место у Покрајини где слепи од најнижег до најстаријег узраста могу задовољити своју потребу за књигом.
У оквиру реализације издавачког програма за слепе Савез, у просеку, годишње штампа 200 наслова звучних књига (100 наслова белетристике, 30 наслова из области популарне науке, културе и историје, 20 наслова дечије и омладинске књижевности, 20 наслова дела на мађарском језику, 20 наслова уџбеника за ученике основних и средњих школа и 10 наслова за студенте) и 30 наслова на Брајевој азбуци из белетристике, уџбеника и стручне литературе.
Поред умножавања нових дела са матрица, врши и преношење старих матрица са касета и отворених трака на дигиталну технику, односно на ЦД и ДВД матрице и њихово умножавање на ЦД за позајмни фонд Библиотеке. Такође, Савез слепих обавља и друге послове од заједничког интереса за слепе на територији Покрајине: обезбеђује књиге и уџбенике за слепе, ствара могућности за школовање и стручно оспособљавање деце и омладине, превазилажење дискриминације и јачање интеграције ове групације најтеже категорије инвалида у образовни систем, друштвену и радну средину.

Савез слепих Војводине,
Нови Сад
Светозара Милетића бр.28
тел: 021/528-460 и 021/66 -12 -198
e-mail: sossv@neobee.net 

www.ssv.org.yu